Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu cudzoziemca na terenie RP jest procesem wieloetapowym, dlatego należy się nim zainteresować jeszcze przed podjęciem studiów.

Cudzoziemiec planujący studiować w Polsce powinien zalegalizować swój pobyt na czas swojego kształcenia.

Studenci mają możliwość zalegalizowania swojego pobytu na dwa sposoby – mogą ubiegać się o wizę lub o zezwolenie na pobyt czasowy.

Legalizacja pobytu po okresie 90 dni od przekroczenia polskiej granicy jest obowiązkiem wszystkich studentów – bez względu na to czy wiza jest wymagana czy też nie. Niedopełnienie tego obowiązku grozi dokonaniem deportacji.

Legalizacja pobytu cudzoziemców po zakończeniu stanu epidemii.

Wszystkie osoby, które po 14 marca 2020 roku korzystały z legalizacji pobytu na podstawie specjalnych rozwiązań w związku z epidemią COVID-19 powinny zapoznać się w komunikatem Strazy Granicznej dotyczącym legalizacji ich pobytu. Komunikat dostepny jest tutaj.

Pobyt obywateli Ukrainy

Pobyt obywatela Ukrainy, który przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. oraz deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się za legalny do 30 czerwca 2024 r. Dotyczy to również obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka.

Jeżeli ostatni dzień ważności wizy krajowej obywatela ukrainy, który przebywał na jej podstawie w Polsce przed 24 lutego 2022, przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 30 czerwca 2024 r. W takim przypadku w dokumencie podróży nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy.

Wiza

Wiza Schengen („C”)

Wiza Schengen („C”) jest wizą krótkoterminową wydawaną na pobyty do 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Posiadacz tej wizy uprawniony jest do wjazdu na terytorium Polski oraz swobodnego podróżowania po terytorium strefy Schengen.

Wiza krajowa („D”)

Wiza krajowa („D”) jest wizą długoterminową uprawniającą jej posiadacza do wjazdu oraz ciągłego pobytu na terytorium Polski przez okres jednego roku. Ta wiza uprawnia również do swobodnego poruszania się po terytorium strefy Schengen na czas do 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

Wiza studencka

Wizę z adnotacja „student” mogą uzyskać tylko studenci studiów stacjonarnych lub osoby udające się do Polski w celu odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach.

Ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „student” należy złożyć:

  • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów.
  • dowód uiszczenia opłaty za studia, jeżeli studia podejmujesz na zasadach odpłtności.
  • dokument potwierdzający, że posiadasz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

Więcej informacji na temat wizy studenckiej znajduje się tutaj.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Obywatele UE

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej są uprawnieni do wjazdu na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu podróżnego (paszport/dowód osobisty).

Wymogi dla zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli UE: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=obywatele_ue

Obywatele państw trzecich (spoza UE)

Obywatele państw spoza UE są uprawnieni do wjazdu na terytorium Polski na podstawie:

  • ważnego dokumentu podróżnego,
  • wizy, jeśli jest wymagana,
  • uzasadnionego celu planowanego pobytu i udokumentowanego posiadania środków mogących zapewnić utrzymanie podczas planowanego pobytu oraz powrót do kraju pochodzenia, lub zdolności do pozyskania takich środków w sposób zgodny z prawem,
  • odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymogi dla zezwolenia na pobyt czasowy

 

Dokumenty, które Uniwersytet Jagielloński wydaje celem przedłożenia odpowiednim władzom w procesie legalizacji pobytu:

  • zaświadczenie o przyjęciu na studia
  • potwierdzenie dokonania opłaty za studia
  • przyznanie miejsca w akademiku

Wszelkie formalności związane z legalizacją pobytu należy załatwiać w konsulacie w kraju zamieszkania studenta (w przypadku wizy) lub w Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy).

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski powinni dokonać zameldowania na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Administracyjnych, Referat Ewidencji Ludności, al. Powstania Warszawskiego 10, lub dla mieszkańców dzielnicy Podgórze ul. Wielicka 28A. W celu dokonania obowiązku meldunkowego należy uzyskać odpowiedni dokument u dyrekcji akademika i po jego wypełnieniu, wraz z ważnym paszportem, udać się pod w/w adres.

Osoby mieszkające w prywatnych mieszkaniach muszą posiadać umowę o wynajem lokalu lub specjalny formularz ze zgodą właściciela na zameldowanie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Administracyjnych, Referat Ewidencji Ludności, al. Powstania Warszawskiego 10 lub dla mieszkańców dzielnicy Podgórze ul. Wielicka 28A.

Przydatne informacje

filmy informacyjne Urzędu do Spraw Cudzoziemców

otwarty.krakow.pl/cudzoziemcy_w_krakowie

infoopt.pl/studia