Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie zdrowotne

Informacje dla studentów Collegium Medium dostępne są na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ

Wszyscy studenci są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez cały okres studiów.  Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego powinno być także dostarczone przy wpisie na studia lub w przypadku jego braku przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:
 • polisa ubezpieczeniowa;
 • druk ZUS ZZA;
 • druk ZUS ZZA plus umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (studenci bez polskiego pochodzenia);
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej lub z ZUS, potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej za ostatnie trzy miesiące;
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

 Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne?

 • Jeżeli posiadasz ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaną w kraju UE lub EFTA, to posiadasz również ubezpieczenie na terenie Polski. Jeśli chcesz korzystać z leczenia planowanego w Polsce, to musisz zarejestrować w NFZ odpowiedni formularz uzyskany w swoim kraju. Dokument S1 lub jeden z dokumentów E daje Ci prawo do leczenia w znacznie szerszym zakresie niż karta EHIC. Lekarz nie będzie oceniał, czy leczenie jest konieczne sprzed twoim powrotem do kraju.
 • Jeśli nie posiadasz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, twój rodzic powinien zarejestrować cię do swojego ubezpieczenia jako członka rodziny. Kartę można wyrobić w kraju zgłoszenia.
 • W przypadku, gdy rodzic nie może cię zarejestrować do swojego ubezpieczenia, możesz złożyć wniosek o ubezpieczenie na Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez formularz elektroniczny.
 • Pamiętaj, że o ubezpieczenie z Uczelni możesz ubiegać się tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie masz możliwości zgłoszenia się do ubezpieczenia jako członek rodziny w swoim kraju!

Osoby z tej grupy, mogą zostać bezpłatnie zgłoszone do ubezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński. Zgłoszenia dokonują za pomocą formularza elektronicznego, który dostępny jest poniżej.

Jak to zrobić?

1. zarejestruj się do ubezpieczenia na Uczelni
2. dostarcz kopię druku ZUS ZZA do sekretariatu
 • • W przypadku rozpoczęcia studiów, do ubezpieczenia zdrowotnego możesz zgłosić się najwcześniej na 7 dni przed rozpoczęciem studiów ( przed 1 października).

Jeśli rozpoczynasz studia do wpisu możesz dostarczyć krótkotrwałą komercyjną polisę ubezpieczeniową, która będzie pokrywać okres w jakim przebywasz w Krakowie, aż do momentu, kiedy podpisana umowa z NFZ stanie się aktywna.

Dokumenty wymagane do podpisania umowy z NFZ:

 • kopia pierwszej strony paszportu oraz kopia ważnej wizy;
 • aktualne zaświadczenie o przyjęciu na studia lub zaświadczenie o statusie studenta/doktoranta/uczestnika kursu językowego (dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia);
 • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru PESEL (jeśli go posiadasz);
 • dokument potwierdzający miejsce pobytu, m.in. kopia potwierdzenia zameldowania;
 • kopia Karty Polaka lub kopia dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie zgodnie z ustawą o repatriacji.

Dokumenty wymagane do bezpośredniego zgłoszenia do ubezpieczenia na Uczelni:

 • paszport;
 • Karta Polaka lub inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie;
 • legitymacja studencka/doktoranta;
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Wadowicka 8W) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
 • numer PESEL (jeżeli został nadany).

W przypadku zgłoszenia zdalnego, którego można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego wystarczy załączyć skan aktualnej umowy z NFZ.  

W przypadku tej grupy studentów można uzyskać ubezpieczenie na 2 sposoby:

 1. wykupić komercyjną polisę ubezpieczeniową
 • W tym przypadku suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej powinna wynosić 30 tys. Euro i obejmować koszty leczenia szpitalnego w Polsce. Okres ubezpieczenia nie może być dłuższy, niż liczba dni pobytu za granicą, np. nieakceptowana jest polisa zawarta na dwa lata, a pozwalająca tylko na 365 dni pobytu w Polsce, albo zawarta na rok, ale pozwalająca na 90 dni pobytu w Polsce;
 • Jeżeli została zawarta za granicą musi zostać przetłumaczona przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski (w przypadku, gdy studia są prowadzone w języku angielskim).
 • Kopię polisy wraz z oryginałem do wglądu należy dostarczyć do sekretariatu studiów.

 podpisać umowę z NFZ i samodzielnie wpłacać składki do ZUS:

1. podpisz umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia NFZ
2. zarejestruj umowę w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
3. dostarcz kopię umowy z NFZ oraz druk ZZA do sekretariatu

1. Zgłoś się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Krakowie i podpisz umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Adres: ul. Wadowicka 8W.

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy:

 • skan paszportu;
 • skan aktualnej wizy;
 • skan zaświadczenia o byciu studentem;
 • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Polski;
 • numer PESEL;
 • upoważnienie od rodzica w przypadku niepełnoletniego studenta.

2) Udaj się do dowolnego Oddziału ZUS i zarejestruj w nim umowę z NFZ. Dopiero ten krok potwierdza zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. ZUS podaje numer konta, na które student jest zobligowany przekazywać składki co miesiąc. Potwierdzeniem ubezpieczenia jest umowa z NFZ wraz z drukiem ZUS ZZA oraz potwierdzenie opłaty ostatniej składki.

3)  Dostarcz potwierdzenie ubezpieczenia do sekretariatu studiów.

Uwaga! Ubezpieczenie w NFZ nie może zostać zdublowane. W przypadku nabycia innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego NFZ np.: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie (w przypadku osób po 26 roku życia), zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej, obowiązkowe ubezpieczenie przy pracującym małżonku/małżonce ten fakt należy bezwzględnie zgłosić na Uczelni.