Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla stypendystów programów NAWA

Informacje dla studentów Collegium Medicum dostępne są na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznaje stypendia dla studentów zagranicznych na podstawie corocznie ogłaszanych programów. Studenci i kandydaci na studia ubiegają się o przyznanie stypendiów indywidualnie, Uniwersytet Jagielloński nie pośredniczy w tym procesie.

Informacje o poszczególnych programach, w tym obsługiwanych przez Uniwersytet Jagielloński, harmonogram aplikowania na programy oraz regulaminy i zarządzenia są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Ważne informacje dla stypendystów NAWA

 • podstawą podejmowania studiów oraz otrzymywania stypendium jest decyzja Dyrektora NAWA. W treści decyzji znajdują się informacje dotyczące zarówno okresu, na jaki zostało przyznane stypendium, jak i warunków odpłatności oraz przyznanej kwoty stypendium. Niezwłocznie po jej otrzymaniu stypendysta powinien przesłać plik z decyzją do sekretariatu obsługującego jego tok studiów oraz na adres welcome@uj.edu.pl;

 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji NAWA stypendysta musi dopełnić zobowiązań wobec NAWA: podpisać umowę oraz dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu na studia/kontynuacji studiów oraz inne czynności zawarte w Umowie oraz regulaminie przyznawania świadczeń;

 • Wypłata pierwszego świadczenia po otrzymaniu decyzji o przyznaniu stypendium jest uzależniona od przekazania informacji o stypendyście przez NAWA do Uniwersytetu Jagiellońskiego;

 • w przypadku okoliczności, w których wypłata stypendium może być wstrzymana lub zawieszona, jak urlop dziekański, powtarzanie roku, niedopełnienie warunków umowy z NAWA oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na wypłatę jego stypendium stypendysta jest zobowiązany do poinformowania o tym Centrum Wsparcia Dydaktyki pisząc na adres welcome@uj.edu.pl;

 • co miesiąc, w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień stypendysta jest zobowiązany do złożenia oświadczeń w Systemie USOSweb;

 • Wszelkie informacje dotyczące stypendiów NAWA przesyłane są na skrzynki mailowe w domenie @student.uj.edu.pl.

Wypłata Stypendium

 • wysokość przyznanego stypendium jest uzależniona od programu NAWA oraz poziomu studiów, a jego kwota znajduje się na Decyzji Dyrektora NAWA. Reguły wypłaty świadczeń określa Regulamin;
 • stypendia wypłacane są przez Uczelnię w polskich złotych (PLN), na konto w polskim banku. Numer rachunku bankowego (26 cyfr) można wprowadzić w swoim koncie USOSweb, w zakładce „Dla wszystkich”, a tam „Konto bankowe i Urząd Skarbowy”. Stypendyści, którzy nie mają ukończonych 18 lat i nie mogą założyć konta w banku proszeni są o kontakt na welcome@uj.edu.pl;
 • wypłata stypendium może zostać wstrzymana. Należy więc dokładnie zapoznać się z regulaminem programu, w którym zostały wyszczególnione zasady wstrzymania stypendium;
 • po ustaniu przyczyny zawieszania wypłaty należy złożyć wniosek o wznowienie wypłaty stypendium do Centrum Wsparcia Dydaktyki na adres welcome@uj.edu.pl. Wniosek zostanie przesłany do NAWA do rozpatrzenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez NAWA wypłata stypendium zostaje wznowiona.

Dodatkowe Świadczenia

 • na I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, które podejmowane są po raz pierwszy w Polsce, pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów zagospodarowania się w Polsce;
 • na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów przygotowania pracy dyplomowej;
 • w wyjątkowych sytuacjach losowych Stypendyści, którzy w danym roku akademickim pobierają świadczenia stypendialne, mogą również ubiegać się o jednorazową zapomogę (tzw. dodatek losowy) w wysokości 500 zł. W tym celu mogą składać w Uczelni wnioski, które następnie zostają przesłane do rozpatrzenia przez NAWA.

Stypendium NAWA a inne świadczenia

Równocześnie ze stypendium NAWA można pobierać:

 • stypendium Rektora;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogę;
 • stypendium w ramach Własnych Funduszy Stypendialnych UJ;
 • stypendium w ramach programu Erasmus+;
 • stypendium socjalne – tylko, jeżeli spełnią wszystkie warunki do jego otrzymania, oraz jeżeli regulamin programu stypendialnego NAWA na to pozwala.

Informacje dotyczące oferty stypendialnej dla studentów zagranicznych znajdują się na stronie dotyczącej stypendiów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na: welcome@uj.edu.pl

Kontakt dla stypendystów

Welcome Centre - Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a),
I piętro, 30-060 Kraków

telefon: +48 12 663 26 73, 12 663 26 74