Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy wymiany

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymiany - inne wymiany

Umowy bilateralne to porozumienia zawarte pomiędzy uczelniami, wydziałami lub instytutami umożliwiające wymianę studentów, doktorantów oraz pracowników zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Procedura rekrutacji

Studenci zainteresowani udziałem w wymianie bilateralnej powinni najpierw skontaktować się z koordynatorem wymiany w uczelni macierzystej aby uzyskać informacje nt. procesu rekrutacji oraz wymaganych dokumentów.

Kandydaci są wybierani przez uczelnię macierzystą, następnie ich zgłoszenia są wysyłane do koordynatora wymiany bilateralnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kandydaci (studenci oraz doktoranci) powinni złożyć aplikację online na platformie: irk.uj.edu.pl

Właściwie wypełniona aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

 • wykaz ocen z uczelni macierzystej (transkrypt ocen)
 • list motywacyjny/ krótki opis projektu badawczego/ planowany program studiów
 • certyfikat językowy / zaświadczenie o znajomości j. angielskiego (j. angielski na poziomie co najmniej B2)
 • formularz aplikacyjny (do pobrania z platformy), podpisany przez kandydata oraz przez koordynatora z uczelni macierzystej

Aplikacje powinny być złożone przed upłynięciem następujących terminów:

 • 31 maj dla studentów przyjeżdżających na semestr zimowy lub cały rok akademicki
 • 30 listopad dla studentów przyjeżdżających na semestr letni

Ostateczna decyzja o zaakceptowaniu/odrzuceniu kandydata jest podejmowana przez władze wydziału/instytutu w którym student planuje zrealizować wymianę.

Instrukcja, jak krok po kroku złożyć aplikację, jest dostępna tutaj.

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Obecnie sygnatariuszami porozumienia są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

Polskie biuro CEEPUS

Michał Skowroński

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa, Polska

tel: +48 22 390 35 12
e-mail: ceepus@nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl

Koordynatorzy CEEPUS na Uniwersytecie Jagiellońskim

 • Instytut Europeistyki: dr Natasza Styczyńska (natasza.styczynska@uj.edu.pl)
 • Instytut Filozofii: dr Błażej Skrzypulec (blazej.skrzypulec@uj.edu.pl)
 • Wydział Polonistyki: prof dr hab. Albert Gorzkowski (albert.gorzkowski@uj.edu.pl)
 • Instytut Nauk Geologicznych: dr Elżbieta Machaniec (elzbieta.machaniec@uj.edu.pl)
 • Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej: mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska (katarzyna.rotter@uj.edu.pl), dr Piotr Trzepacz (piotr.trzepacz@uj.edu.pl), prof. dr hab. Bolesław Domański (boleslaw.domanski@uj.edu.pl)
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej: dr Marek Pawlak (marek.pawlak@uj.edu.pl)
 • Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych: dr Anna Bartnik (anna.bartnik@uj.edu.pl)
 • Instytut Historii: dr Adam Świątek (adam.swiatek@uj.edu.pl)
 • Instytut Religioznawstwa: dr hab. Ioanna Patera (ioanna.patera@uj.edu.pl)
 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu: prof. dr hab. Renata Czekalska (r.czekalska@uj.edu.pl)
 • Instytut Filologii Romańskiej: dr Alicja Paleta (alicja.paleta@uj.edu.pl)
 • Wydział Chemii: prof. dr hab. Grzegorz Sulka (sulka@chemia.uj.edu.pl)

więcej o

Studenci oraz doktoranci uczelni, które nie posiadają współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, mogą ubiegać się o przyjęcie na indywidualny pobyt naukowo-badawczy.

Studenci oraz doktoranci, którzy nie są upoważnieni do udziału w Programie Erasmus+ (np. gdy wykorzystali już cały kapitał mobilności) mogą ubiegać się o przyjęcie na indywidualny staż naukowo-badawczy.

Program pobytu oraz jego długość są zawsze ustalane indywidualnie ze stażystą w oparciu o jego potrzeby oraz zainteresowania naukowe.

Indywidualny staż naukowo-badawczy nie jest programem stypendialnym, dlatego uczestnicy nie otrzymują żadnego wsparcia finansowego od Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeśli stażysta planuje uczestniczyć w zajęciach, to może być zobowiązany do opłacenia czesnego.

Studenci oraz doktoranci realizujący indywidulany staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie Jagiellońskim nie otrzymują statusu studenta.

Procedura aplikacji

Kandydaci muszą złożyć następujące dokumenty:

 • Pisemny wniosek do dyrektora właściwego instytutu (tego w którym ma być realizowany pobyt) zawierający ramy czasowe planowanego stażu oraz motywację kandydata
 • projekt stażu badawczego/ planowany program studiów
 • curriculum vitae
 • list polecający z uczelni macierzystej
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta/ doktoranta wydane przez uczelnię macierzystą
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem planowanego stażu na adres mailowy: iso@uj.edu.pl

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji mailowo.

Opłaty

Wysokość opłaty za indywidualny staż naukowo-badawczy jest każdorazowo ustalana przez Rektora.

Opłata za czesne powinna zostać wpłacona na konto bankowe uczelni po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia od Dział Obsługi Studentów Zagranicznych.

Opłata za czesne nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia.