Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
pokój 21

Paweł WINIARSKI 

Jacek ZAPRZALSKI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy Stypendialne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (dawniej Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)  jest organem państwowym, którego jednym z podstawowych zadań jest inicjowanie i wspieranie mobilności studenckiej. Środki z NAWA są przekazywane w formie stypendiów dla studentów zagranicznych kształcących się w Polsce lub studentów polskich odbywających studia częściowe i pobyty studyjne za granicą. Wysokość miesięcznego stypendium jest zróżnicowana w zależności od programu oraz stopnia studiów.

Stypendia dla studentów przyjeżdżających
Obecnie Uniwersytet Jagielloński prowadzi obsługę następujących programów stypendialnych NAWA:

 • Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa
 • Program stypendialny im. Stefana Banacha
 • Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

Informacje o poszczególnych programach, regulaminy i zarządzenia są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Obsługę programów stypendialnych NAWA w Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi Dział Obsługi Studentów Zagranicznych w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

 

Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa skierowany jest do cudzoziemców polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także kraje Ameryki Łacińskiej i Afryki, którzy:

 • w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  maksymalnie dwa lata temu zdali egzamin maturalny;

 • w przypadku studiów II stopnia  maksymalnie dwa lata temu ukończyli studia I stopnia;

Umożliwia on młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych. Program oferuje możliwość odbycia studiów wyższych w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW (poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej), MZ (kierunki medyczne) i MKiDN (kierunki artystyczne) oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania.  
Informacje o programie i wymagane dokumenty są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Program stypendialny im. Stefana Banacha, realizowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej, skierowany jest do cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) i stawia sobie za cel wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wyżej wymienionych państw.

Program im. Stefana Banacha umożliwia odbycie studiów drugiego stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. O stypendium mogą starać się obywatele krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej, którzy:

 • są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub
 • ukończyli studia pierwszego stopnia w tych obszarach – jednak nie dawniej niż w roku akademickim 2015/16 oraz
 • znają język polski przynajmniej na poziomie B1.

Informacje o programie i wymagane dokumenty są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza skierowany jest do cudzoziemców z następujących krajów rozwijających się: Angola, Chile, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania oraz Wietnam. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wyżej wymienionych państw.

Program im. Ignacego Łukasiewicza umożliwia odbycie bezpłatnych studiów II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. O stypendium mogą starać się obywatele wyżej wymienionych krajów, którzy:

 • są absolwentami studiów I stopnia (studia ukończone nie wcześniej niż w 2014 roku) lub studentami ostatniego roku studiów I stopnia w roku akademickim 2017/2018 prowadzonych w obszarach nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
 • nie posiadają dyplomu magistra lub magistra inżyniera;
 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 • nie są absolwentami ani studentami polskich uczelni.

Informacje o programie i wymagane dokumenty są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawowe informacje

Wysokość Świadczeń

Wysokość świadczeń stypendialnych określa zarządzenie Dyrektora NAWA nr 10/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.:

Wypłata I Wstrzymanie Stypendium

Wypłaty stypendiów są zlecane co miesiąc Działowi Finansowemu UJ przez pracowników Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.

Istnieje możliwość przelewu stypendium na konto w polskim banku po uprzednim podaniu numeru konta (26 cyfr) w sekretariacie jednostki, w której student został przyjęty na studia.

Stypendium może być wstrzymane, jeżeli stypendysta:

 • powtarza semestr lub rok studiów;
 • nie posiada ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP na czas oznaczony;
 • przebywa, w okresie innym niż przerwy międzysemestralne, poza granicami RP dłużej niż 30 dni;
 • przebywa na urlopie studenckim lub dziekańskim;
 • uzyskał kartę stałego pobytu lub obywatelstwo polskie (na kolejnym roku studiów).

Stypendyści mogą składać wnioski o wznowienie wypłaty stypendium po ustaniu przyczyny zawieszania wypłaty.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualne zaświadczenie o byciu studentem;
 • kserokopię paszportu i wizy/karty pobytu;

Dodatkowe Świadczenia Pieniężne i Wnioski

W czasie trwania kształcenia beneficjenci otrzymują:

 1. na I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów zagospodarowania się w Polsce,
 2. na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów przygotowania pracy dyplomowej.

W wyjątkowych sytuacjach losowych Stypendyści, którzy w danym roku akademickim pobierają świadczenia stypendialne mogą również ubiegać się o jednorazową zapomogę (tzw. dodatek losowy) w wysokości 500 zł.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualne zaświadczenie o byciu studentem,
 • kserokopię paszportu i wizy/karty pobytu.