Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tok studiów

Podczas studiów studenci zagraniczni podlegają tym samym przepisom co obywatele Polscy. Są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu studiów, który określa sposób organizacji kształcenia a także prawa i obowiązki wszystkich studentów, bez względu na rodzaj studiów i obywatelstwo. Akty prawne dotyczące toku studiów znajdują się pod tym adresem.

Organizacja roku akademickiego

Kalendarz roku akademickiego 2021/2022 oraz na rok 2022/23 znajduje się tutaj.

Kalendarz jest ustalany corocznie zarządzeniem Rektora. Rektor wskazuje również dodatkowe dni wolne od nauki. W gestii Dziekanów wydziałów pozostaje określenie dodatkowych godzin dziekańskich w dni poprzedzające święta.

Poczta UJ

W przypadku kontaktu drogą elektroniczną pomiędzy studentem a uczelnią oraz na potrzeby uczestnictwa w zajęciach online konieczne jest korzystanie z poczty elektronicznej w domenie @student.uj.edu.pl.

Pocztę możesz aktywować korzystając z informacji znajdujących się na tej stronie, dzięki czemu będziesz otrzymywać wiadomości wysyłane przez pracowników Uczelni oraz uczestniczyć w zajęciach.

Legitymacja studencka

Tu znajdziesz informacje na temat legitymacji studenckiej

Kwestie, na które studenci zagraniczni muszą zwrócić szczególną uwagę

Adres do korespondencji w Polsce lub w jednym z krajów UE

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, korespondencja w toku studiów może być przekazywana tylko na adres pocztowy, który znajduje się w Polsce lub jednym z krajów Unii Europejskiej. Dotyczy to zwłaszcza korespondencji odnoszącej się do toku studiów, jak decyzje o skreśleniu, jak i na przykład pomocy materialnej (przyznawanie stypendiów). W przypadku braku w systemie USOS aktualnego adresu do doręczeń w Polsce lub UE, korespondencja będzie umieszczana w aktach oraz uznana za doręczoną. Upewnij się, że podałeś właściwy adres w USOS, a w przypadku jego zmiany zgłoś ten fakt do swojego sekretariatu aby móc otrzymywać korespondencję z Uczelni.

Ubezpieczenie

Studenci zagraniczni muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne przez cały okres kształcenia. Więcej informacji na temat samego ubezpieczenia przeczytasz na stronie.

Co roku przed rozpoczęciem roku akademickiego wszyscy studenci zagraniczni w systemie USOSweb otrzymują oświadczenie dotyczące posiadanego ubezpieczenia, które są zobowiązani zatwierdzić.

Opłaty za studia

Studenci zagraniczni co do zasady płacą czesne za studia. Regulacje dotyczące wnoszenia opłat określone są w Uchwale Senatu UJ nr 17/III/2019.

Opłaty za studia sa wnoszone:

 • w dwóch semestralnych ratach za studia stacjonarne oraz studia w językach obcych;
 • w 8 miesięcznych ratach za studia niestacjonarne.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Uchwale, zwolnienie za opłaty, nawet częściowe, na pierwszym roku studiów nie jest możliwe. Na kolejnych latach, jeżeli student znajdzie się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, istnieje możliwość złożenia wniosku do Dziekana wydziału o obniżenie opłaty.

Z opłat za studia stacjonarne w języku polskim zwolnione są osoby, które rozpoczęły studia po roku 2018:
 • obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadające kartę stałego pobytu) lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis)
 • posiadacze statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją "uchodźca" lub decyzję o jej przyznaniu);
 • posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 • będący małżonkiem, bezpośrednim wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, rodzicem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Polski;
 • osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis);
 • osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis);
 • przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis;
 • posiadacze wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Uwaga: w/w osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie przedmiotów i zajęć nie objętych programem studiów. Dodatkowo cudzoziemcom wymienionym w pkt 1 (obywatele krajów UE) nie przysługuje stypendium socjalne.

Z opłat za studia (również te prowadzone w języku angielskim) są zwolnieni również Stypendyści NAWA, jeżeli decyzja Dyrektora NAWA, którą posiadają dotyczy zwolnienia z opłat.

Zmiana zasad finansowania podczas studiów

Jeżeli rozpocząłeś stacjonarne studia w języku polskim po 2018 roku na zasadach odpłatności, a dokument, który uprawnia Cię do zwolnienia z opłat otrzymałeś już po rozpoczęciu studiów, możesz złożyć wniosek o zmianę zasad finansowania.

Ważne! Zmiana zasad finansowania studiów następuje tylko na wniosek studenta, oraz jest dokonywana na dzień złożenia wniosku, nie zaś otrzymania dokumentu potwierdzającego uprawnienia. Czesne również zwracane jest w wysokości proporcjonalnej liczonej od dnia złożenia wniosku i zmiany zasad, dlatego nie zwlekaj i złóż wniosek gdy tylko otrzymasz uprawniający cię do tego dokument.

Wzór wniosku znajduje się na stronie a jego oryginał wraz z potwierdzeniem posiadania dokumentów uprawniających do zmiany zasad finansowania należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Centrum Wsparcia Dydaktyki – Welcome Centre
Ingardena 6 (wejście od Oleandry 2a, pierwsze piętro)
31-060 Kraków