Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznawanie miejsc w akademikach – studenci UJ kontynuujący studia

Miejsce w domu studenckim przyznaje Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ. Aby otrzymać miejsce dla siebie należy zarejestrować wniosek o miejsce w domu studenckim w systemie USOSweb. Nie jest konieczne składanie papierowej wersji wniosku - wystraczające jest zarejestrowanie wniosku.

W przypadku ubiegania się o miejsce w domu studenckim z małżonkiem, dzieckiem lub opiekunem osoby niepełnosprawnej przed zarejestrowaniem wniosku należy przedstawić zgodę małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. Skan podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres: stypendia@uj.edu.pl wraz z odpowiednio: skanem aktu małżeństwa/ skanem aktu urodzenia dziecka.

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Informacje o zasadach oraz terminach naboru wniosków i przyznania miejsc w domach studenckich dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum można znaleźć na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CM  

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim należy w trakcie tury przeznaczonej dla danej grupy studentów, uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w systemie USOSweb. Nie jest wymagane uzupełnienie formularza Oświadczenie o dochodach ani dostarczanie wydrukowanego wniosku.

W systemie USOSweb w zakładce Dla wszystkich > Wnioski należy wybrać odpowieni formularz, kierując się rokiem studiów, na który będzie się wpisanym w roku akademickim, na który wnioskuje się o miejsce w domu studenckim:

 • Wniosek o miejsce w domu studenckim - studenci wyższych lat (bez CM) - przeznaczony dla studentów UJ, którzy kontynuują swoją naukę na tym samym stopniu studiów;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia (bez CM) - przeznaczony dla osób, które od nowego roku akademickiego rozpoczynają studia drugiego stopnia, w tym także dla studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na UJ;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim - dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (bez CM) - przeznaczony dla osób, które od października rozpoczną studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w tym dla studentów-cudzoziemców, którzy w poprzednich latach podejmowali studia na UJ;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim - tylko studenci-cudzoziemcy rozpoczynający studia na UJ (bez CM) - przeznaczony dla studentów-cudzoziemców, dla których nowy rok akademicki będzie pierwszym rokiem studiów na UJ (nie wliczając kursów/staży/programów wymian); osoby, które w poprzednich latach akademickich były wpisane na program studiów na UJ powinny wybrać inny rodzaj wniosku (jeden z powyższych).

W systemie dostępny jest również wniosek przeznaczony dla doktorantów UJ - Wniosek o miejsce w Domu Doktoranta UJ (doktoranci UJ bez CM) oraz odpowiednio dla studentów i doktorantów Collegium Medicum.

W trakcie uzupełniania wniosku, należy postępować zgodnie z poleceniami i pytaniami systemu. Każda okoliczność, na którą student lub doktorant powołuje się w trakcie uzupełniania wniosku powinna zostać potwierdzona poprzez dodanie załącznika (w przypadku potwierdzenia odległości od miejsca zamieszkania może być to np. zrzut ekranu wyszukania trasy w mapach online).

W trakcie uzupełniania wniosku student:

 • wybiera a następnie szereguje domy studenckie, w których chce otrzymać miejsce (najpierw należy dodać do listy domy studenckie, a następnie uszeregować je od tego z najwyższą preferencją - najwyżej do tego z najniższą);
 • może wskazać akademik, w którym nie chce otrzymać miejsca (jeśli student nie doda do koszyka domu studenckiego, w którym nie chce mieszkać, a nie otrzyma miejsca w preferowanych akademikach, nie otrzyma miejsca w żadnym domu studenckim);
 • może wskazać osoby, z którym chce dostać miejsce w domu studenckim (sugestie zostaną wzięte pod uwagę, wtedy i tylko wtedy, gdy każda ze wskazanych przez studenta osób, wskaże: studenta i wszystkie inne osoby, które znajdują się na liście studenta).

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2022/2023 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:

I tura

przeznaczona dla osób, które w roku akademickim, na który przyznawane jest miejsce kontynuują studia na dotychczasowym stopniu studiów (studenci 3. roku studiów pierwszego stopnia powinni złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim po uzyskaniu wpisu na studia drugiego stopnia lub na kolejny rok akademicki (np. w przypadku powtarzania roku)).

 • nabór wniosków: 15 czerwca – 5 lipca 2022 r.
 • ogłoszenie wyników: do 15 lipca 2022 r.
 • giełda zamiany miejsc: od dnia ogłoszenia wyników do 17 lipca 2022 r.
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 30 lipca 2022 r.

II tura

przeznaczona wyłącznie dla osób, które 1 października rozpoczną 1. rok studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub 1. rok studiów drugiego stopnia (studenci wyższych lat nie mają możliwości uzyskania miejsca w domu studenckim w turze II)

 • nabór wniosków: 19-31 lipca 2022 r.
 • ogłoszenie wyników: do 15 sierpnia 2022 r.
 • giełda zamiany miejsc: od dnia ogłoszenia wyników do 17 sierpnia 2022 r.
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 30 sierpnia 2022 r.

III tura

przeznaczona dla wszystkich studentów

 • nabór wniosków: 10-20 sierpnia 2022 r.
 • ogłoszenie wyników: do 30 sierpnia 2022 r.
 • giełda zamiany miejsc: od dnia ogłoszenia wyników do 1 września 2022 r.
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 15 września 2022 r.

IV tura

przeznaczona dla wszystkich studentów

 • nabór wniosków: 29 sierpnia-9 września 2022 r.
 • ogłoszenie wyników: do 18 września 2022 r.
 • giełda zamiany miejsc i termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy

Terminy naboru dotyczą wszystkich studentów i doktorantów UJ bez CM (także studentów-cudzoziemców rozpoczynających studia na UJ.
 

Terminy naboru wniosków dla studentów i doktorantów UJ CM znajdują się na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM.

O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje liczba uzyskanych punktów. Punkty przyznaje się, uwzględniając następujące kryteria:

 • sytuacja materialna - wysokość dochodu na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim - od 0 do 50 pkt:
  • dochód do 1200 zł - 50 pkt,
  • dochód od 1201 do 1600 zł – 40 pkt,
  • dochód od 1601 do 2000 zł – 30 pkt,
  • dochód od 2001 do 2500 zł – 20 pkt;
 • odległość miejsca stałego zamieszkania do uczelni (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków) - od 0 do 30 pkt (liczone według wzoru min(round(odleglość_w_km/15),30);
 • stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:
  • stopień znaczny - przyznanie miejsca,
  • stopień umiarkowany - 20 pkt,
  • stopień lekki - 10 pkt;
 • status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystanie z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 15 pkt;
 • sytuacja rodzinna studenta  - 10 pkt:
  • osiągnięcie pełnoletności w pieczy zastępczej,
  • śmierć obojga rodziców przed ukończeniem przez studenta 26 roku życia,
  • wychowywanie przez samotnego rodzica, w szczególności w przypadku, gdy występuje bezskuteczność egzekucji alimentów od drugiego rodzica;
 • otrzymywanie stypendium rektora lub stypendium ministra w poprzednim roku akademickim - 10 pkt;
 • działalność w samorządzie studentów, organizacjach studenckich lub kołach naukowych w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o miejsce w domu studenckim (uwzględniane jest jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie):
  • pełnienie funkcji przewodniczącego lub prezesa organizacji studenckiej, organu samorządu, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych – 10 pkt,
  • pełnienie funkcji członka zarządu, komisji lub ciała kolegialnego organizacji studenckiej, samorządu studenckiego, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych – 6 pkt,
  • pełnienie funkcji członka organizacji, koła naukowego lub samorządu studenckiego – 3 pkt.

Przyznając miejsce w konkretnym domu studenckim według preferencji studenta, stosuje się następujące kryteria:

 • aktualny rok studiów studenta zgodnie z kierunkiem studiów, na którym został złożony wniosek o miejsce w domu studenckim:
  • studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 1 pkt,
  • studenci I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 2 pkt,
  • studenci II roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 3 pkt,
  • studenci III roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 4 pkt,
  • studenci IV roku jednolitych studiów magisterskich i I roku studiów drugiego stopnia – 5 pkt,
  • studenci V roku jednolitych studiów magisterskich i II roku studiów drugiego stopnia – 5 pkt;
 • stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:
  • lekki – 1 pkt,
  • umiarkowany – 2 pkt,
  • znaczny - przyznanie miejsca zgodnie z preferencjami;
 • otrzymywanie stypendium rektora lub stypendium ministra w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim – 1 pkt;
 • działalność w Samorządzie Studentów UJ potwierdzona przez przewodniczącego Samorządu Studentów UJ; Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ może potwierdzić działalność osób działających w Samorządzie Studentów UJ danego wydziału – 3 pkt;
 • działalność w kole naukowym, Radzie Kół Naukowych potwierdzona odpowiednio przez opiekuna koła naukowego lub przewodniczącego Rady Kół Naukowych – potwierdzona działalność bez względu na liczbę kół – 3 pkt;
 • potwierdzona działalność w uczelnianej organizacji studenckiej lub działającym w Uczelni stowarzyszeniu zrzeszającym wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich, działalność artystyczna, sportowa na rzecz UJ – potwierdzona działalność bez względu na liczbę organizacji – 3 pkt.
Miejsca w domu studenckim są przyznawane w pierwszej kolejności studentom:
1) nieposiadającym adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków lub gmin ościennych;
2) studentom studiów stacjonarnych.

Miejsca w pokojach jednoosobowych przyznaje Komisja ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych w Domach Studenckich Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym należy wypełnić w systemie USOSweb i postępować według instrukcji wskazanych na stronie Samorządu Studentów. Otrzymanie rezerwacji pokoju jednoosobowego nie jest równoznaczne z otrzymaniem miejsca w domu studenckim. Poza złożeniem wniosku o miejsce w pokoju jednoosobowym należy także złożyć wniosek o miejsce w domu studenckim. 

Studenci mogą skorzystać z możliwości wynajmu prywatnych pokoi/mieszkań. Wysokość czynszu waha się pomiędzy 800 a 2000 zł w zależności od liczby osób mieszkających w pokoju lub mieszkaniu, odległości od centrum miasta oraz standardu wynajmowanego mieszkania.

W przypadku poszukiwania prywatnego zakwaterowania warto skontaktować się z Biurem Pośrednictwa Mieszkań i Pracy Fundacji „Bratniak" – www.biuro.bratniak.krakow.pl

Aby uniknąć problemów przy wynajęciu mieszkania polecamy zapoznanie się w poradnikiem "Bezpieczny najem" przygotowanym przez zespół Bezpieczni UJ
więcej o