Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Domy studenckie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury COVID-19: domy studenckie

Kwaterowanie w domach studenckich UJ (bez Collegium Medicum) w okresie obowiązywania stanu epidemii

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie odbywa się wyłącznie na podstawie skierowania, wystawionego przez Uczelnię zgodnie z przyznaniami. Administracje domów studenckich pobierają skierowania z systemu USOS. W trakcie procesu kwaterowania nie ma możliwości dokonywania zamiany miejsc.

Rezygnacja z miejsca w domu studenckim

Osoba, która zrezygnuje z przyznanego miejsca, jest zobowiązana niezwłocznie odnotować ten fakt w USOSweb poprzez skorzystanie z opcji „Rezygnuj”.

Zasady przydzielania miejsc w pokojach

Na podstawie skierowań do domów studenckich Rada Mieszkańców przydziela osobom skierowanym do zakwaterowania miejsce w konkretnym pokoju. Przydział odbywa się przed zakwaterowaniem, w miarę dostępności miejsc w poszczególnych pokojach, przy uwzględnieniu rezerwacji miejsc, ograniczeń wynikających z posiadanego przez studenta stopnia niepełnosprawności oraz wskazanych we wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim osób, z którymi student chciał otrzymać miejsce w jednym domu studenckim. Kontakt z Radą Mieszkańców jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub MS Teams w wyznaczonych terminach, które zostaną podane do wiadomości na stronie Samorządu Studentów UJ.

Rada Mieszkańców w okresie od dnia wystawienia pierwszych skierowań do dnia 28 września sukcesywnie przekazuje do administracji domu studenckiego informację o przyznanych pokojach.

Osobom, które otrzymają skierowanie po 27 września, miejsca w konkretnych pokojach przydziela administracja domu studenckiego.

Administracja domu studenckiego na podstawie skierowań, informacji na temat przydziału miejsc w pokojach oraz na podstawie odpłatności wniesionych przez studentów przygotowuje karty mieszkańca (nie dotyczy DS Bursa Jagiellońska).

Termin i godzina kwaterowania

Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim, jest zobowiązana do określenia planowanego terminu i godziny zgłoszenia się do domu studenckiego w celu zakwaterowania poprzez uzupełnienie formularza elektronicznych zapisów. Osoba, która zgłosi się do zakwaterowania bez uprzedniego wypełnienia formularza lub w terminie innym niż zadeklarowany, jest obsługiwana w ostatniej kolejności, z uwzględnieniem godzin pracy administracji domu studenckiego.

Procedury związane z zakwaterowaniem

Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim we wskazanych przez siebie dniu i godzinie, zgłasza się do administracji domu studenckiego, w którym otrzymała miejsce, w celu dokonania zakwaterowania. W trakcie zakwaterowania student lub doktorant jest zobowiązany przedłożyć podpisane przez siebie oświadczenie, potwierdzające m.in. że:

 • zapoznał się z Regulaminem Domów Studenckich UJ;
 • zobowiązuje się do terminowego wnoszenia odpłatności za zajmowane miejsce w domu studenckim;
 • zobowiązuje się do przestrzegania zasad zamieszkiwania w domu studenckim UJ, uwzględniających procedury mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;
 • został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachorowania na COVID-19 lub kontaktu z osobą zakażoną, miejsce w domu studenckim UJ nie stanowi miejsca wyznaczonego do odbywania kwarantanny lub izolacji i w związku tym nie przysługują wobec Uczelni lub zarządzającego domem studenckim roszczenia o zapewnienie miejsca odbywania kwarantanny lub izolacji, jak również wyżywienia.

Wzór oświadczenia wraz z linkiem do obowiązujących przepisów jest udostępniany w wiadomości e-mail wysłanej przez administrację domu studenckiego.

Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim UJ, dokonuje zakwaterowania w nim osobiście, w administracji domu studenckiego, bez udziału osób towarzyszących (z wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych lub niepełnoletnich).

Po złożeniu oświadczenia osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim UJ, otrzymuje w administracji domu studenckiego klucz do pokoju oraz (z wyjątkiem DS Bursa Jagiellońska) kartę mieszkańca.

W trakcie kwaterowania każda osoba jest zobowiązana do zakrycia ust i nosa (zarówno w trakcie kwaterowania w administracji domu studenckiego, jak i podczas wnoszenia rzeczy osobistych) oraz dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu do budynku.

Ograniczenia wstępu do domu studenckiego

Rektor, w odpowiedzi na wzrost zagrożenia epidemicznego, może zdecydować o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących wstępu na teren domu studenckiego.

Ograniczenia kwaterowania

Osoba, u której występują objawy chorobowe (nie dotyczy chorób przewlekłych), nie bierze udziału w procesie kwaterowania. Osoba, która stwierdza u siebie objawy chorobowe, powinna skontaktować się z administracją domu studenckiego, w którym zostało przyznane jej miejsce w celu ustalenia indywidualnego terminu zakwaterowania. Ważność skierowania osób, które zgłosiły niemożność zakwaterowania z powodów zdrowotnych, zostaje przedłużona. Administracja domu studenckiego może odmówić zakwaterowania osoby, u której występują objawy chorobowe (nie dotyczy chorób przewlekłych).

Niestosowanie się do ww. zasad może skutkować odmową zakwaterowania.

Zasady korzystania z domów studenckich

Obowiązki i ograniczenia

Osoby przebywające na terenie domu studenckiego zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przy wejściu do budynku są ustawione punkty do dezynfekcji dłoni. Administracja domu studenckiego odpowiada za zapewnienie regularnej dezynfekcji powierzchni takich jak poręcze, przyciski windy, sprzęty w siłowni itp.

Do budynku domu studenckiego nie zostaną wpuszczone osoby niezakwaterowane, u których zostanie stwierdzona podwyższona temperatura ciała (powyżej 38°C).

Administracja domów studenckich, portierzy oraz Rady Mieszkańców informują studentów o obowiązujących zasadach sanitarnych i są zobowiązani do reagowania w sytuacjach ich łamania.

Niestosowanie się do ww. zasad sanitarnych funkcjonowania domów studenckich stanowi podstawę do pozbawienia miejsca w domu studenckim.

Instrukcje i informacje wywieszane w domu studenckim

W domach studenckich są umieszczone (w języku polskim i angielskim):

 • w widocznych miejscach:
  • informacje o konieczności ścisłego przestrzegania określonych zasad dotyczących higieny rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, nosa i oczu, bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z innymi osobami, w szczególności z objawami chorobowymi układu oddechowego;
  • numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych oraz instrukcja postępowania w przypadku zaobserwowania u siebie objawów mogących świadczyć o zarażeniu SARS-CoV-2;
 • w pomieszczeniach wspólnych – informacje o liczbie osób mogących korzystać z pomieszczenia w tym samym czasie;
 • w ogólnodostępnych toaletach, kuchniach i pralniach – instrukcje dotyczące mycia rąk;
 • przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk.

Portiernie domów studenckich są wyposażone w termometry bezdotykowe.

Kontakt z administracją domu studenckiego

Mieszkańcy, jeżeli charakter sprawy nie wymaga osobistego kontaktu z pracownikami administracji, są zobowiązani do kontaktu mailowego lub telefonicznego. W przypadku osobistego kontaktu z pracownikami domu studenckiego mieszkańcy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.

Miejsca izolacji

W każdym domu studenckim wyznacza się wydzielone pomieszczenia (wyposażone dodatkowo w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący), jako miejsca izolacji. Przekwaterowanie W uzasadnionych przypadkach mieszkańcy domów studenckich mogą zostać przekwaterowani do innego pokoju, składu lub budynku w trakcie roku akademickiego. Zarządzający domami studenckimi informują władze UJ oraz Samorząd Studentów UJ o planowanym przekwaterowaniu. Forma zmiany miejsc i przebieg kwaterowania są ustalane bezpośrednio pomiędzy administracją i przekwaterowywanymi mieszkańcami.

W przypadku braku wyrażenia zgody na zakwaterowanie na wolne miejsce w pokoju dwuosobowym lub dokwaterowania drugiej osoby do zajmowanego przez mieszkańca pokoju dwuosobowego – mieszkaniec niewyrażający zgody na zmianę zobowiązany jest do ponoszenia odpłatności za zajmowane miejsce w wysokości 175% stawki za miejsce w pokoju dwuosobowym.

Wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu domów studenckich

W odpowiedzi na zmianę sytuacji epidemicznej zasady sanitarne funkcjonowania domów studenckich mogą ulec zmianie w trakcie roku akademickiego. Zmiany w zasadach są wprowadzane w porozumieniu z zarządzającymi domami studenckimi, Samorządem Studentów UJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia u mieszkańca domu studenckiego

Postępowanie w razie wystąpienia niepokojących objawów bądź kontaktu z osobą zakażoną

Jeżeli mieszkaniec domu studenckiego:

 • zauważy u siebie niepokojące objawy (gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata smaku i węchu);
 • miał kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-Cov-2

powinien niezwłocznie skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub lekarzem POZ oraz powiadomić administrację domu studenckiego.

Od momentu zauważenia u siebie objawów mieszkaniec DS jest zobowiązany do pozostania w swoim pokoju i nieopuszczania go do momentu uzyskania instrukcji działania przez SANEPID/lekarza POZ. O wszelkich zaleceniach co do sposobu działania student powinien na bieżąco informować kierownika domu studenckiego.

Kwarantanna

Od momentu zalecenia odbycia kwarantanny zarówno osoba, u której podejrzewa się wystąpienie zarażenia, jak osoby zakwaterowane z nią w jednym pokoju lub składzie ze wspólną łazienką są zobowiązane do pozostania w swoich pokojach/składach na czas określony w aktualnych zaleceniach Ministerstwa Zdrowia dotyczących kwarantanny. Wyjątkiem jest opuszczenie domu studenckiego w celu odbycia wizyty lekarskiej/przeprowadzenia badania na obecność SARS-CoV-2 lub zajęcia miejsca w przestrzeni odizolowanej (tzw. izolatce). W tym czasie osoby te nie mogą korzystać z pomieszczeń wspólnych, tj. korytarzy, aneksów kuchennych i kuchni udostępnionych poza ich pokojem/składem, pralni, palarni, lektoriów. Osoby, które zostają skierowane do odbycia kwarantanny po przekroczeniu granic RP, są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie administracji domu studenckiego.

Skierowanie na badania na wykrycie wirusa SARS-CoV-2

Jeżeli mieszkaniec domu studenckiego otrzyma skierowanie na badania na wykrycie obecności wirusa SARS-CoV-2, powinien udać się na badania indywidualnym środkiem transportu. Przy opuszczaniu pokoju w celu odbycia wizyty lekarskiej/przeprowadzenia badania na obecność SARS-CoV-2 lub zajęcia miejsca w przestrzeni odizolowanej (tzw. izolatce) mieszkaniec domu studenckiego powinien zachować daleko idące środki ostrożności, tzn. zakryć szczelnie usta i nos oraz w miarę możliwości nie dotykać powierzchni budynku.

Postępowanie w razie wystąpienia objawów ostrej infekcji dróg oddechowych lub stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2

W przypadku wystąpienia u mieszkańca domu studenckiego objawów ostrej infekcji dróg oddechowych powinien on udać się indywidulanym środkiem transportu do najbliższego oddziału zakaźnego. Jeżeli mieszkaniec domu studenckiego nie może dotrzeć do szpitala indywidualnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla danej osoby transportu sanitarnego. O udaniu się przez mieszkańca DS na oddział zakaźny powinna niezwłocznie zostać powiadomiona administracja DS.

Osoba, u której potwierdzone zostało zakażenie SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu), ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do administracji domu studenckiego. W zależności od stanu zdrowia taka osoba zostanie skierowana do izolatorium miejskiego bądź do szpitala.

Zasady kwarantanny lub pobytu w izolatce

Mieszkaniec domu studenckiego odbywający kwarantannę lub przebywający w izolatce samodzielnie odpowiada za własne wyżywienie (wskazane jest zamawianie posiłków oraz zakupów z dowozem) i ponosi jego koszty. Mieszkaniec domu studenckiego odbywający kwarantannę lub przebywający w izolatce wskazuje spośród mieszkańców domu studenckiego osobę odpowiedzialną za przeniesienie wyżywienia (zakupów, posiłków) z portierni pod pokój danego mieszkańca. W razie braku możliwości wskazania takiej osoby, zostaje ona wskazana przez Radę Mieszkańców. Wskazana osoba musi wyrazić zgodę na wskazanie jej przez Radę Mieszkańców.

Administracja domu studenckiego, na prośbę mieszkańca, potwierdza w wybranej formie dokumentowej fakt odbywania przez mieszkańca domu studenckiego kwarantanny lub przebywanie w izolatce w celu ustalenia sposobu odbywania zajęć. Po zakończeniu okresu izolacji, w pomieszczeniach odizolowanych przeprowadzane jest sprzątanie oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych.

Pokój mieszkalny, w którym jest zakwaterowana osoba, u której potwierdzono zakażenie, zostaje wyłączony z użytku na min. 48 godzin i zdezynfekowany. W przypadku wykluczenia kontaktu współmieszkańca z osobą zarażoną informuje się go o braku możliwości korzystania z pokoju i rekomenduje pozostanie w miejscu, w którym aktualnie przebywa. W przypadku braku takiej możliwości zapewnia się pokój zastępczy.

O wszelkich przypadkach kwarantanny, potwierdzenia zarażenia, izolacji kierownik DS powiadamia władze UJ oraz stację sanitarno-epidemiologiczną i w porozumieniu z nią określa dalsze kroki postępowania, na które może składać się:

 • podjęcie działań w kierunku transportu zakażonej osoby do szpitala lub izolatorium;
 • ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba zarażona/z objawami zarażenia do momentu izolacji oraz przeprowadzenie rutynowego sprzątania tych miejsc oraz pokoju tej osoby wraz z dezynfekcją powierzchni dotykowych;
 • ustalenie listy osób, z którymi zakażona osoba kontaktowała się do momentu izolacji;
 • wdrożenie dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Złamanie zasad odbywania kwarantanny podlega karom określonym w odrębnych przepisach oraz stanowi podstawę do pozbawienia miejsca w domu studenckim.

Podstawa prawna

Komunikat nr 20 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie: zmiany komunikatu nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne (nie dotyczy Collegium Medicum)

Komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku
w sprawie: polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne