Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Adres: Welcome Centre,
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a),
I piętro, 30-060 Kraków

tel. 12 663 2673, 12 663 2674

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy Stypendialne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (dawniej Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)  jest organem państwowym, którego jednym z podstawowych zadań jest inicjowanie i wspieranie mobilności studenckiej. Środki z NAWA są przekazywane w formie stypendiów dla studentów zagranicznych kształcących się w Polsce lub studentów polskich odbywających studia częściowe i pobyty studyjne za granicą. Wysokość miesięcznego stypendium jest zróżnicowana w zależności od programu oraz stopnia studiów.

Stypendia dla studentów przyjeżdżających
Obecnie Uniwersytet Jagielloński prowadzi obsługę następujących programów stypendialnych NAWA:

 • Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa
 • Program stypendialny im. Stefana Banacha
 • Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

Informacje o poszczególnych programach, regulaminy i zarządzenia są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Obsługę programów stypendialnych NAWA w Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi Dział Obsługi Studentów Zagranicznych w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

 

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa skierowany jest do cudzoziemców polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także kraje Ameryki Łacińskiej i Afryki, którzy:

 • w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  maksymalnie dwa lata temu zdali egzamin maturalny;

 • w przypadku studiów II stopnia  maksymalnie dwa lata temu ukończyli studia I stopnia;

Umożliwia on młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych. Program oferuje możliwość odbycia studiów wyższych w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW (poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej), MZ (kierunki medyczne) i MKiDN (kierunki artystyczne) oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania.  
Informacje o programie i wymagane dokumenty są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program stypendialny im. Stefana Banacha, realizowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej, skierowany jest do cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) i stawia sobie za cel wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wyżej wymienionych państw.

Program im. Stefana Banacha umożliwia odbycie studiów drugiego stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. O stypendium mogą starać się obywatele krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej, którzy:

 • są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub
 • ukończyli studia pierwszego stopnia w tych obszarach – jednak nie dawniej niż w roku akademickim 2015/16 oraz
 • znają język polski przynajmniej na poziomie B1.

Informacje o programie i wymagane dokumenty są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza skierowany jest do cudzoziemców z następujących krajów rozwijających się: Angola, Chile, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania oraz Wietnam. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wyżej wymienionych państw.

Program im. Ignacego Łukasiewicza umożliwia odbycie bezpłatnych studiów II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. O stypendium mogą starać się obywatele wyżej wymienionych krajów, którzy:

 • są absolwentami studiów I stopnia (studia ukończone nie wcześniej niż w 2014 roku) lub studentami ostatniego roku studiów I stopnia w roku akademickim 2017/2018 prowadzonych w obszarach nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
 • nie posiadają dyplomu magistra lub magistra inżyniera;
 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 • nie są absolwentami ani studentami polskich uczelni.

Informacje o programie i wymagane dokumenty są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawowe informacje

Wysokość Świadczeń

Wysokość świadczeń stypendialnych określa zarządzenie Dyrektora NAWA nr 10/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.:

Wypłata I Wstrzymanie Stypendium

Wypłaty stypendiów są zlecane co miesiąc Działowi Finansowemu UJ przez pracowników Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.

Istnieje możliwość przelewu stypendium na konto w polskim banku po uprzednim podaniu numeru konta (26 cyfr) w sekretariacie jednostki, w której student został przyjęty na studia.

Stypendium może być wstrzymane, jeżeli stypendysta:

 • powtarza semestr lub rok studiów;
 • nie posiada ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP na czas oznaczony;
 • przebywa, w okresie innym niż przerwy międzysemestralne, poza granicami RP dłużej niż 30 dni;
 • przebywa na urlopie studenckim lub dziekańskim;
 • uzyskał kartę stałego pobytu lub obywatelstwo polskie (na kolejnym roku studiów).

Stypendyści mogą składać wnioski o wznowienie wypłaty stypendium po ustaniu przyczyny zawieszania wypłaty.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualne zaświadczenie o byciu studentem;
 • kserokopię paszportu i wizy/karty pobytu;

Dodatkowe Świadczenia Pieniężne i Wnioski

W czasie trwania kształcenia beneficjenci otrzymują:

 1. na I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów zagospodarowania się w Polsce,
 2. na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów przygotowania pracy dyplomowej.

W wyjątkowych sytuacjach losowych Stypendyści, którzy w danym roku akademickim pobierają świadczenia stypendialne mogą również ubiegać się o jednorazową zapomogę (tzw. dodatek losowy) w wysokości 500 zł.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualne zaświadczenie o byciu studentem,
 • kserokopię paszportu i wizy/karty pobytu.