Przejdź do głównej treści

Rok akademicki dzieli się na dwa semestry, trwa od 1 października do 30 czerwca, z krótką przerwą semestralną w lutym.

Kalendarz roku akademickiego znajduje się na stronach UJ pod adresem: www.studiuje.uj.edu.pl/kalendarz-akademicki. Kalendarz jest ustalany corocznie zarządzeniem Rektora z kwietnia roku poprzedzającego. Rektor ustala również dodatkowe dni wolne od nauki. W gestii Dziekanów wydziałów pozostaje ustalanie dodatkowych godzin dziekańskich w dni poprzedzające święta.

Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów w uczelni publicznej ustala Rektor. Wysokość ww. opłat nie może być niższa niż planowane koszty kształcenia.

Opłaty za studia dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 określa Zarządzenie nr 19 Rektora UJ z 7 marca 2018 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne.

Studenci i doktoranci cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności na Uniwersytecie Jagiellońskim wnoszą opłaty za usługi edukacyjne w dwóch semestralnych ratach. Opłaty za odbywanie studiów są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. Opłaty są wnoszone na rachunek bankowy uczelni.

Jeżeli okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki, opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.

Opłaty za studia dla cykli studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2018/2019

Opłaty za studia prowadzone w języku polskim

Wysokość opłat za studia  dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016, została uregulowana w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lutego 2015 roku

Wysokość opłat za studia dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, została uregulowana w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2016 roku oraz Zarządzenia nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 marca 2016 roku oraz Zarządzenia nr 36 Rektora z 31 maja 2016 roku.

Wysokość opłat za studia III stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, została uregulowana w Zarządzeniu nr 18 Rektora UJ z 23 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia trzeciego stopnia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia trzeciego stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 oraz Zarządzeniu nr 29 z 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia trzeciego stopnia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia trzeciego stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.

Wysokość opłat za studia  dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, została uregulowana w Zarządzeniu nr 72 Rektora UJ z 9 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018.

Opłaty za studia prowadzone w językach obcych

Wysokość opłat za studia prowadzone w językach obcych, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016, została uregulowana w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lutego 2015 roku

Wysokość opłat za studia prowadzone w językach obcych, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, została uregulowana w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2016 roku oraz Zarządzenia nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 marca 2016 roku.

Wysokość opłat za studia III stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, została uregulowana w Zarządzeniu nr 18 Rektora UJ z 23 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia trzeciego stopnia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia trzeciego stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.

Wysokość opłat za studia  dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, została uregulowana w Zarządzeniu nr 72 Rektora UJ z 9 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018.

Zwolnienie z opłaty i rozłożenie na raty

W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności rektor, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.

Zasady udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (cudzoziemcy) uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1501).

Student lub doktorant może ubiegać się o:

  • obniżenie  opłaty,
  • całkowite zwolnienie z opłaty,
  • przedłużenie terminu wniesienia opłaty,
  • wniesienie opłaty w ratach.

Stosowny wniosek w tej sprawie należy złożyć do Prorektora UJ ds. dydaktyki wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności w nim wskazane. Dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski.

Od decyzji Prorektora UJ ds. dydaktyki student lub doktorant może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora UJ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z komunikatem nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 4 kwietnia 2011 roku, Uniwersytet Jagielloński jest zobowiązany do sporządzania deklaracji PIT8C dla studentów. Natomiast art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563) nakłada na Uniwersytet Jagielloński obowiązek składania deklaracji do urzędów skarbowych drogą elektroniczną. Obowiązek sporządzania formularzy PIT8C o przychodach odpowiadającym wysokości zwolnienia z opłat dotyczy również studentów obcokrajowców.  Dla studentów obcokrajowców, którzy legitymują się zagranicznym adresem zamieszkania, właściwym urzędem skarbowym, do którego powinna wpłynąć deklaracja podatkowa, jest Urząd Skarbowy Kraków Śródmieście. W przypadku, kiedy student przebywa na terenie RP łącznie powyżej 183 dni w danym roku kalendarzowym, właściwym adresem powinien być adres w Polsce oraz Urząd Skarbowy mu odpowiadający.

Legitymacja studencka: plastikowa zielona karta ze zdjęciem, dokument wydawany przez jednostkę, do której student został przyjęty. Ważna z hologramem, przyklejanym na okres 01.10-31.03 oraz 01.04-31.10. Uprawnia do: korzystania z bibliotek, ulgowych przejazdów komunikacją miejską, ulgowych przejazdów koleją (do 26 roku życia) oraz zniżek w instytucjach kultury (teatry, muzea, etc.). Legitymacja jest wydawana przez jednostkę, do której student został przyjęty (Instytut / Wydział / Katedrę).

Legitymację studencką otrzymują studenci I i II stopnia regularnych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studenci wymian międzynarodowych nie mają możliwości otrzymania legitymacji studenckiej.

Każdy student uzyskuje dostęp do systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiow) za pomocą specjalnego numeru identyfikacyjnego oraz hasła wydawanego przez sekretariat jednostki przyjmującej na studia. Obowiązkiem każdego studenta jest aktywacja poczty w systemie USOS. Na ten e-mail będą wysłane komunikaty z uczelni. Instrukcja obsługi USOS znajduje się na stronie USOSweb.

System USOS służy do rejestracji na poszczególne kursy, do zapisow na egzaminy, a także do przekazywania studentom różnych informacji organizacyjnych. W systemie USOS wpisywane są również oceny. Przez system USOS należy składać wnioski o akademiki i inne.

W systemie USOS znajduje się lista dostępnych zajęć, na które można się rejestrować na danym roku studiów. Każdy kurs ma przypisaną pewną liczbę punktów ECTS (European Credit Transfer System), do zaliczenia roku należy uzyskać 60 punktów ECTS. Jest także możliwość zaliczenia warunkowego roku z 50 pkt. ECTS, wyłącznie za zgodą dziekana wydziału i po spełnieniu innych warunków określonych w programie studiów dla danego roku. Szczegółowe wytyczne dotyczące toku studiów znajdują się w Regulaminie studiów UJ.

Jednym z obligatoryjnych przedmiotow dla studentów studiów stacjonarnych na I roku jest Wychowanie Fizyczne (sport). Na początku roku studenci mogą zapisać się do rożnych sekcji (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływalnia etc.).

Studium Wychowania Fizycznego znajduję się przy ul. Piastowskiej 26.

http://www.swfis.uj.edu.pl/

BHK to obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W celu przystąpienia do kursu BHK należy zalogować się na stronę wirtualnej platformy PEGAZ. Znajdują się tam materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu oraz test zaliczeniowy. Informacje na temat logowania można znaleźć na stronie punktu logowania.

Informacje na temat bezpieczeństwa osobistego, poczucia bezpieczeństwa, dyskryminacji, wsparcia dla zdrowia psychicznego, wskazówki dla osób niepełnoletnich, a także wskazówki postępowania w różnych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem, stanowiące część kursu BHK.

Więcej informacji na temat kursu BHK można znaleźć na stronie Inspektoratu BHP.