Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obywatele państw członkowskich UE/EFTA posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Z kartą EKUZ można udać się bezpośrednio do lekarza pierwszego kontaktu.

Obywatele państw członkowskich UE/EFTA nie posiadający ubezpieczenia w kraju pochodzenia powinni nabyć odpowiednie ubezpieczenie przed przyjazdem do Polski.

Wszyscy studenci mogą ubiegać się o ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Miesięczny koszt takiego ubezpieczenia wynosi ok. 55,80 zł (13 EUR). Obcokrajowcy ubezpieczeni w NFZ traktowani są równorzędnie z obywatelami polskimi i mają taki sam dostęp do usług opieki zdrowotnej oraz do jej finansowania.

Studenci posiadający Kartę Polaka lub inny dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego mogą zostać bezpłatnie zgłoszeni do ubezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński.

W tym celu należy skontaktować się z Działem Spraw Studenckich. Karta Polaka upoważnia do bezpłatnego korzystania z usług służby zdrowia jedynie w nagłych przypadkach.

Ubezpieczenie

Studenci/doktoranci – cudzoziemcy

Student/doktorant – cudzoziemiec, który  posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może korzystać z świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia. W przypadku, gdy student/doktorant nie posiada tytułu do ubezpieczenia we własnym kraju może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni.
Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , który studiuje w Polsce i został uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, m.in. z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia (jeżeli student/doktorant ukończył 26. rok życia), ubezpieczenie przy małżonku posiadającym własny tytuł do ubezpieczenia, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uczelnia.
Student/doktorant, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do NFZ pod adresem ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków (www.nfz-krakow.pl). 
 
Zgłoszenie do ubezpieczenia na Uczelni

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek oraz po podpisaniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Druk wniosku jest dostępny w Dziale Spraw Studenckich, ul. Czapskich 4, pokój 8 dla studentów oraz doktorantów.

Wymagane dokumenty

Student/doktorant cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

 • paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 
 • legitymację studencką/doktoranta, 
 • numer PESEL (jeżeli został nadany).

Student/doktorant – cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji:

 • paszport,
 • Karta Polaka lub inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie
 • legitymacja studencka/doktoranta
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Wadowicka 8W) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • numer PESEL (jeżeli został nadany).

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 8 Rektora UJ z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ
Ubezpieczony student (z wyjątkiem studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym zawartej z NFZ w rozumieniu przepisów o repatriacji) może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.

Ubezpieczenia zdrowotne prowadzone są przez Dział Spraw Studenckich, ul. Czapskich 4, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godz. od 9-tej do 14-tej.
Przydatne informacje
Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta/doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów (w przypadku studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, umowa ta skraca okres ochronny do 30 dni). Jest to bezskładkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem ZUS ZWUA oraz zaświadczeniem o ukończeniu studiów. Dokument ZUS ZWUA można odebrać w Biurze Działu Spraw Studenckich, które prowadzi ubezpieczenia zdrowotne.
Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli pierwszy stopień studiów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem ukończenia studiów. 
Zgodnie z powyższym absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy podejmują naukę na studiach drugiego stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się do Działu Spraw Studenckich po immatrykulacji tj. po 1 października.
Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 
Podstawa prawna

Pismo okólne nr 8 Rektora UJ z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ.